VARSLING – Storhamar

VARSLING

I Storhamar IL Håndball Elite ønsker vi at alle skal være trygge. Om du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, våre verdier eller retningslinjer, ønsker vi at du sier ifra! Vi vil gjerne vite om kritikkverdige forhold hos oss og vil vise takknemlighet for at du melder i fra. I klubben vår skal alle bli sett og hørt. Alle varslinger blir tatt på alvor.

-Varsle via E-post her

Formål og omfang

Disse varslingsrutinene er vedtatt for å sikre et arbeidsmiljø som gir den ansatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Klubben har ansvar for å fremme åpenhet og god intern kommunikasjon, herunder å ha klare og enkle rutiner for oppfølging av varslingssaker etter arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er både viktig og ønskelig, og ansatte oppfordres derfor til å si fra om slike forhold. Det bør imidlertid alltid tilstrebes å løse uheldige forhold på et tidlig stadium, før de utvikler seg til varslingssaker. I de fleste tilfeller vil en samtale med nærmeste leder, eller andre med påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for saken være tilstrekkelig.

Disse varslingsrutinene gjelder også for klubbens medlemmer. Storhamar IL Håndball Elite gjør i den forbindelse særlig oppmerksom på Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) retningslinjer mot rasisme, vold, seksuell trakassering og overgrep mv.  

2.5 Hvordan varsler jeg?

Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig, f.eks. per telefon, e-post, i brev eller ved personlig fremmøte. Et varsel bør inneholde:

  • Fullt navn (se om anonym varsling nedenfor)
  • Varslerens tjenestested
  • Dato for rapportering
  • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen
  • Konkret hva en har observert
  • Sted for handlingen
  • Eventuelle andre vitner
  • Eventuell kjennskap til tidligere saker

Den det blir varslet om skal gjøres kjent med varselet og hvilke opplysninger som er gitt slik at vedkommende får anledning til å komme med sin versjon av saken. Den det blir varslet om skal ha tilbakemelding så snart saken er ferdig behandlet, uansett utfallet av behandlingen, med mindre en eventuell videre etterforskningen forutsetter at vedkommende ikke gjøres kjent med varselet.

Idrettsforbundet – trygg idrett

Kontaktinfo Storhamar Håndball Elite:
Daglig leder
Kamilla Sundmoen
T: 917 71 766
E: Kamilla@storhamarelite.no

Varsle via E-post her!